Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, ss.408

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny

AbstractDownload articleDownload article

Russian colonialism, Ukraine as a colony, national identity, historical revisionism, російській колоніалізм, Україна як колонія, національна ідентичність, ревізіонізм

Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях

AbstractDownload articleDownload article

orientalism, postcolonialism, discursive, Edward Wadie Said, Ukraine, ориентализм, постколониализм, дискурс, Э. Саид, Украина

Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011

AbstractDownload articleDownload article

literary scholarship, Ukraine, postcolonialism, scholarly institutions, scholarly journals, литературоведение, Украина, постколониализм, литературоведческие институции, литературоведческие журналы

Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: Zarys dziejów traktora po ukraińsku Mariny Lewyckiej

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial studies, post-orientalism, euro-orientalism, immigrant romance, romance with Europe, Marina Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian, постколониальные исследования, пост-ориентализм, евро-ориентализм, иммигрантский романс, европейский романс, Марина Левицкая, Краткая история тракторов по-украински

Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, postcommunism, subaltern studies, identity, ideology, постколоніалізм, посткомунізм, subaltern studies, ідентичність, ідеологія

Rewizje, lustracje, banicje. O niektórych genderowych zjawiskach i aspektach konstruowania kanonu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

canon, anticanon, postcanon, gender, discourse of canon in Central and Eastern Europe, gay literature, queer literature in Central Europe, канон, антиканон, постканон, гендер, канонический дискурс в Средней и Восточной Европе, гей-литература, квир-теория в Средней Европе

Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

colonial desire, Polish literature, Ukrainian literature, postcolonialism, gender, колоніальна жадоба, польська література, українська література, постколоніалізм, ґендер

Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła

AbstractDownload articleDownload article

post-totalitarian trauma, nativism, modernization, imperial paradigm, national identity, посттоталитарная травма, нативизм, модернизация, имперская парадигма, национальная идентичность

Секс і кохання у ґендерному вимірі

AbstractDownload articleDownload article

corporality, gender identity, erotic discourse, narrator, non-fiction, телесность, гендер, дискурс сексуальности, идентичность, нарратор, нон-фикшн

Stawiam na Tolka Banana, czyli o połowiczności serialowej dekonstrukcji dyskursów władzy

AbstractDownload articleDownload article

Polish film, Communist era, discourse of power, Lacanian theory, gender relations, Польський фільм, епоха комунізму, дискурс влади, теорія Лакана, гендерні стосунки

Образ достойного будущего в постсоветских изданиях для девушек-подростков

AbstractDownload articleDownload article

the turn of the 21st century, media, post-Soviet society, socialization of adolescents, gender stereotypes, przełom ХХ–ХХI w., środki masowego przekazu, społeczeństwo postradzieckie, socjalizacja nastolatków, stereotypy genderowe

Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів

AbstractDownload articleDownload article

postmodernism, textual code, bodily code, image of author, Serbian literature, postmodernizam, tekstualni kod, telesni kod, autor, srpska književnost

Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim (Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko)

AbstractDownload articleDownload article

Europe, motherhood, gender roles, neo-colonialism, contemporary Croatian drama, Европа, материнство, родне улоге, нео-колонијализам, савремена хрватска драма

Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny

AbstractDownload articleDownload article

Cominform, Yugoslavia, Goli otok, women’s stories, Milka Žicina’s memories, Информбиро, Југославија, Голи оток, женске приче, успомене Милке Жицине

«Не руш моїх кіл…»: усвідомлена маскулінність як постколоніальний виклик (на матеріалі поетичного доробку О. Забужко)

AbstractDownload articleDownload article

personality, feminine/masculine, collective memory, identification model, trauma, личность, феминное/маскулинное, коллективная память, идентификационная модель, травма

Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

AbstractDownload articleDownload article

female fiction forms in literature, women’s creativity writing, gender studies, gender stereotypes, communication, monologue style of narration, problem of family and marriage, literatura kobieca, stereotypy genderowe, komunikacja, monologowy typ narracji, problem rodziny i związku małżeńskiego

Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

AbstractDownload articleDownload article

Beata Ewa Białecka, painting, post-feminism, dialog with Christian iconography, redefinition of sex roles, Беата Эва Биалэцка, живопись, постфеминизм, диалог с христианской иконографией, переосмысление половых ролей

Tragedia pszczół — będąc poetką na wygnaniu

Download articleDownload article

Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників

AbstractDownload articleDownload article

anthropology, sixties, physicality, heart, voice, антропология, шестидесятники, телесность, сердце, голос

Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Belarus, transformation, cultural aspect of democratization, “grey zone of democracy, ” post-Soviet national identity, Беларусь, трансформация, культурный аспект демократизации, «серая зона демократии», постсоветское национальное самосознание

Recenzja: Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, ss. 336

Download articleDownload article

Recenzja: Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 227

Download articleDownload article

Recenzja: Dariusz Skórczewski, Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 508

Download articleDownload article

Recenzja: Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, ss. 423

Download articleDownload article

Recenzja: Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2013, ss. 120

Download articleDownload article

Recenzja: Andrzej Poczobut, System Białoruś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, ss. 248

Download articleDownload article

Recenzja: Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, ss. 312

Download articleDownload article

Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності (на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр.), Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071

Download articleDownload article

Nadesłane książki i czasopisma

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout